Trường Quân Đội Liệt Hỏa - Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa Việt Sub (2019)Trường Quân Đội Liệt Hỏa - Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa Việt Sub (2019)